CAD接口dipro.com.cn

FJVPS可与各种各样的CAD软件进行联动,提供CAD数据转换器。

免费转换器

对应CAD名称 对应版本 注意事项
NX NX12.0, 11.0, 10.0, 9.0, 8.5, 8, 7.5  
CreoParametric
(Pro / ENGINEER)
CreoParametric 4.0, 3.0, 2.0, 1.0  
Pro/ENGINEER Wildfire
5.0, 4.0
SolidWorks SolidWorks 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013  
NX I-deas NX I-deas
6.4, 6.3, 6.2, 6.1, 6
 
Solid Edge Solid Edge
ST10,ST9,ST8,ST7,ST6,ST5
 
Creo Elements Direct Modeling Creo Elements Direct Modeling20.0, 19.0, 18.1,18.0  
iCAD MX V1.0以后
※ 已嵌入FJVPS转换器
※ 需要3D模块
iCAD SX V2L9以后
※ 已嵌入FJVPS转换器
※ 需要3D模块
Inventor Inventor 2018,2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010  

有偿转换器

同时我们还有偿提供从Parasolid数据、JT数据、CATIA V5数据、DIPRO VridgeR等软件的数据转换到FJVPS的转换器。

如有从这些软件读取数据的需求,请联系我们。
本页提及的商品名称是各公司的商标或注册商标。

更多疑问 全面解答

资深专家为您解答所有疑惑

免费咨询